17. Werken in een gezonde en veilige omgeving

Praktische leidraad voor werkplekken, gebouw, inrichting, machines, gevaarlijke stoffen, straling en andere risicofactoren.

Vorm van het werk: tekst

Aard van het boek: boek, non-fictie, zelfhulp, voorlichting en advisering

Beschrijving van het boek

Veel werknemers weten niet dat zij bescherming genieten krachtens internationale verdragen en bovennationale regelgeving en jurisprudentie. Risicobescherming die tot bepaalde hoogte binnen de staat en in het bestuur en de parlementaire controle afhankelijk is van politieke stromingen, wordt vanaf een bepaald niveau van mensenrechten en regelgeving gegarandeerd van buitenaf. Ook burgers, niet zijnde werknemers die gevaar lopen door bedrijfsactiviteiten of instellingen genieten bescherming krachtens de nationale of internationale wetgeving voor veiligheid van werknemers. Dat is veelal niet of te weinig bekend. Praktijkgerichte kennis over wetstoepassing wordt door de verantwoordelijke overheid overgelaten aan (grote) uitgevers en (onderwijs-) instellingen.

Uit de inhoud

Inventarisatie en evaluatie van risico’s. Planning en organisatie. Ontwerpen van maatregelen en stellen van prioriteiten

Risico-evaluatie door middel van schatting een scoring

Een exacte kwantificering van risico’s en ook deelrisico’s is vaak niet mogelijk.

Daarom worden ter vereenvoudiging grootheden die van invloed zijn (parameters) opgevoerd, die het mogelijk maken soort en grootte van gevaar situaties te beschrijven.

Bij het maken van risico-evaluaties en bepalen van prioriteiten bestaan de grootste problemen bij het overwinnen van:

–           uw eigen willekeurige inconsequenties

–           uw onvermogen om de grote hoeveelheid beschikbare informatie effectief te verwerken.

Voor het evalueren van risico’s op een eenvoudige semi-kwantitatieve manier kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methode. Voor ieder van de uit de landelijke statistiek afgeleide voornaamste ongevalstypen is een schaal geconstrueerd. (Voor een uitgebreide methode, zie het hoofdstuk over arbobeleid).

 

Voorbeeld

  1. Vallen van hoogten

bestaat er in het bedrijf gevaar voor het vallen van hoogten zoals van ladders, steigers, bouwliften en dergelijke dan wel gevaar voor het vallen in putten, groeven, reservoirs voor vloeistoffen en dergelijke?

1          2          3          4          5          6          7          8

risico   (laag)               (gemiddeld)                           (hoog)

 

5 Resultaat van de waarneming

De constateringen op de werkplek kunnen aanleiding zijn om het Arbozorgsysteem nader te

onderzoeken.

Het resultaat van de werkplekinspecties moet worden vertaald in conclusies. Het hoe en waarom dat de werkplekken gebreken vertonen moet worden verklaard. Met andere woorden wat zijn de basisoorzaken, wat zijn de onderlinge relaties tussen de waarnemingen. Het resultaat van de waarnemingen leidt tot een aantal bevindingen. De bevindingen leiden tot conclusies of gevolgtrekkingen die worden vertaald in adviezen.

 

Waarnemingen

(data verzamelen) –>

Bevindingen

(analyse/risicobeoordeling) –>

Conclusie

(adviezen)

 

– werkplek

– voorlichting

– onderricht

– toezicht werknemer

– toezicht systeem

– documenten

– Arbo infrastructuur

– onderlinge relaties waarnemingen

– resultaten van de waarnemingen

– overtredingen

– gevolgtrekkingen

– welke maatregelen

 

 

 

Inhoudsopgave. Boesten, A., Management en organisatie van veiligheid en gezondheid.

Verhoog de productiviteit van het werk. Modellen en tips, van regels naar praktijk; 2018; manuscript

 

Inventarisatie en evaluatie van risico’s en de rol van arbodiensten daarbij

Maatregelen bij direct gevaar

Risico-inventarisatie en -evaluatie en het toezicht en de controle daarop

Inschakelen van deskundige bijstand

Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar

Voorlichting, onderricht en toezicht, controle op naleving verplichtingen

Regels en normen voor machines, overige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de warenwetgeving en relevante normbladen

Controlelijst Stofexplosiegevaar

Evaluatie arbobeleidvoering

Freesmachines voor houtbewerking

Staalkabels, schijven en trommels voor hijs- en transportdoeleinden

Het opdragen van taken aan deskundige werknemers en/of externe deskundigen

Inschakelen van externe deskundige bijstand

Hulp bij ongevallen en bestrijding van calamiteiten (bhv)

Bedrijfshulpverlening

Controlelijst, taken en verantwoordelijkheden bij ontwerp en uitvoering van bouwwerken

Automatische brandblusinstallaties met inerte gassen

Werken met gas-/zuurstofbranders

Blootstelling aan geluid, vragen en toelichting

Cirkelmaaiers, land-, tuin- en bosbouw

Controlelijst arbeidsmiddelen

Controlelijst elektrische installaties en werkzaamheden

Controlelijst voor de opslag van en het werken met gasflessen.

Boomverzorging, land-, tuin- en bosbouw

Machines en werktuigen in kwekerijen, constructie, gebruik en onderhoud

Inrichting arbeidsplaatsen

Plan voor maatregelen bij noodsituaties.

Houtbewerking met vlakbanken,

Afbreken, demonteren en slopen van gebouwen, installaties en andere objecten.

Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de bovenste

Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de onderste ledematen

Stoelen voor zittend werk

Controlelijst kantoorinrichting, beeldschermwerk en oppervlakte werkplek

Kantoren, ontwerp en inrichting

Veiligheid i.v.m. gevaren van arbeidsmiddelen: noodstopvoorzieningen

Veiligheid i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen

Elektrische hoogspanningsinstallaties

Maatregelen tegen valgevaar bij montage van staalconstructies

Maten voor afstanden of openingen zones

Bepaling van de minimumafstand tussen een persoon en bewegende delen, gelet op de tijd benodigd voor het stoppen van het arbeidsmiddel d.m.v. een beveiliging

Opslag van flessen met acetyleen, zuurstof of propaan in pakketten of batterijen, inclusief noodmaatregelen

Maatregelen tegen valgevaar op arbeidsplaatsen en bouw- en onderhoudswerken.

Gevaarlijke stoffen. Lood alkyl verbindingen, veilig hanteren, transport en opslag

Steigers, bouw en onderhoud

Tweehandenbedieningen. Gevaarlijke zones

Machinebesturingen. Gevaarlijke zones

Vaklokalen voor scheikunde in mavo, havo en vwo. Onderwijsinrichtingen

Brandveiligheid bij verblijven voor niet-zelfredzame personen

Ongevalsonderzoek

Arbeidsveiligheidsrapport en Aanvullende Risico-inventarisatie en –Evaluatie

Regeling van de naleving van Arbo-verplichtingen bij opdrachten voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van bouwwerken

De eisen die aan de Arbo deskundigen worden gesteld