19. Checklist voor veiligheid en gezondheid bij het werk

Vorm van het werk: digitale of papieren databank

Aard van het werk: non-fictie met korte weergave van duizenden wettelijke bepalingen.

Over het werk

Veel wetgeving bevat beschermende maatregelen voor gezondheid en veiligheid bij het werk. Iedereen weet dat het ondoenlijk is om alle wetten en regels in het parate geheugen te hebben, bovendien is het “normaal” dat burgers denken dat alleen vrijheidsbeperkingen en geen beschermingsbepalingen in wetten staan. Zelfs deskundigen beheersen maar een deel.

De inhoud is bestemd voor de eerstverantwoordelijke leidinggevenden, de werkgevers, de Arbo deskundigen voor de preventiemedewerkers, de werknemers, zelfstandigen en bezoekers.

Uit de inhoud

Beleid, management, organisatie, kerntaken en verantwoordelijkheid

algemeen, strafbaarheid

Stillegging van het werk

negeren bevel tot stillegging

Strafbepaling

begaan Arbo misdrijf door werkgever

Arbeidsmiddelen, o.a. werktuigen, machines, voertuigen, gereedschap

arbeidsmiddelen met een CE-markering

werkgever stelt arbeidsmiddel ter beschikking dat voldoet aan de van toepassing zijnde Warenwetbesluiten

arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van een CE-markering met EG-verklaring van overeenstemming

arbeidsmiddelen moeten worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

deugdelijk materiaal arbeidsmiddel

deugdelijke constructie arbeidsmiddel

het zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht zijn of gebruikt worden van een arbeidsmiddel dat geen gevaar bestaat dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit

zodanige plaatsing en inrichting van een arbeidsmiddel dat gevaar om getroffen of geraakt te worden, of bekneld te raken door voorwerpen, (onderdelen van) producten, vloeistoffen of gassen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt

Arbobeleid en -management

voeren van arbobeleid

beleid voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting

verdelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan daartoe bekwame werknemers

arbobeleid regelmatig toetsen en aanpassen aan ervaringen

Aspecten van arbobeleid

aanpassing arbeidsplaats voor functioneel structureel beperkte werknemer

Inventarisatie en evaluatie van risico’s

schriftelijke ri&e aanwezig, inclusief risico’s bijzondere categorieën werknemers

onvolledige ri&e

in ri&e aandacht voor toegang tot deskundige werknemer of persoon

plan van aanpak aanwezig

termijnen van maatregelen genoemd in plan van aanpak

ri&e aanpassen wanneer noodzakelijk

tijdig ter beschikking stellen van onderdeel van ri&e m.b.t. in te lenen werknemer aan uitlener

Informeren, opleiden, toezicht houden

Voorlichting en onderricht

doeltreffende informatie verstrekken aan werknemers over werkzaamheden, risico’s en maatregelen

doeltreffende informatie aan werknemers verstrekken over organisatie van deskundige bijstand

doeltreffend onderricht over arbeidsomstandigheden

informatie over doel en werking pbm-en en beveiligingen

toezicht op naleving instructies en voorschriften ter voorkoming van risico’s en op juist gebruik van pbm-en

bijzondere aandacht voor voorlichting en onderricht aan werknemers jonger dan 18 jaar

Melding en registratie

melding arbeidsongevallen en beroepsziekten

arbeidsongeval direct melden en desgevraagd schriftelijk rapporteren

lijst met arbeidsongevallen bijhouden en datum en aard van ongeval registreren

Gevaar voor derden

voorkomen van gevaar voor derden

doeltreffende maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden

Plichten van werknemers

algemene verplichtingen werknemers

verplichtingen van werknemers m.b.t. veiligheid en gezondheid

Inhoudsopgave. Boesten, ir drs Ad; red.; De Arbonavigator; Checklijst van punten; Voorburg, 2014; ISBN 9789402110210

Uit de inhoudsopgave

Beleid, management, organisatie, kerntaken en verantwoordelijkheid

Arbeidsmiddelen

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Aspecten van arbobeleid