21. Welzijn, gezondheid en veiligheid bij het werk

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: compilatie van publicaties en artikelen over welzijn, gezondheid en veiligheid bij het werk in alle geledingen van oorzakelijke factoren tot en met bestrijding van gevolgen en in alle niveaus van persoonlijke bescherming tot en met overheidsbeleid.

Thematische behandeling van professionele praktijken en regelgeving.

Over de inhoud

Sinds de morele verontwaardiging over kinderarbeid, uitmondend in de eerste wetgeving over arbeid en arbeidsomstandigheden, is de overheid geconfronteerd met werk, inkomen en de voorwaarden en omstandigheden die daarbij een rol spelen. Daarbij zijn grote vorderingen gemaakt. Kinderarbeid zou al snel beschouwd worden als slavernij. De overheid raakte betrokken in verzorgingsarrangementen en liep tegen de vraag aan of uitbreiding en handhaving van de verzorgingsstaat nog tot haar kerntaken behoorde. Zelf doen of uitbesteden, zou die vraag in het bedrijfsleven luiden. Inmiddels kon of wilde het bestuur en de politiek zelf niet aan regelgeving voldoen of vond dat de overheid boven de wet staat. De rechterlijke macht, adviescolleges van de staat, internationale verdragen en bovennationale rechtscolleges werden ingeschakeld en leidden tot correcties en veroordelingen. Er was en is geen zekerheid meer dat de instellingen van de democratie de verzorgingsarrangementen en de bescherming in stand houden. Vastgelegde regels en handreikingen voor de praktijk zijn dan de laatste verdedigingslinie voor mensenrechten.

 

Uit de inhoud

The costs and benefits of leadership on safety and health

Leadership is one of the key determinants of employee well-being, and is fundamental to promoting and sustaining a safe and healthy workplace.

Poor leadership and management in the workplace can cause numerous negative consequences for employees.

The scientific literature has found a strong relationship between the dimensions of leadership and enhanced employee well-being (ie., lower anxiety, depression, and job stress), decreased sick leave and reduced disability pensions.

Poor leadership and management have been found to be a salient predictor of safety outcomes in organisations; and may be related to employees’ engagement in healthy lifestyle practices.In addition, numerous studies have found strong and effective leadership to have a positive impact on employee health and well-being.

Poor OSH leadership can cause reputational and financial damage as well as contributing to poor operational and financial performance.

 

Inhoudsopgave. Boesten, A. e.a., Welzijn, gezondheid en veiligheid bij het werk; Compilatie van publicaties over veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk, 2019; manuscript.

 

– Mendeloff’s politiek-economische analyse van het overheidsoptreden op het terrein van de beroepsrisico’s. De Veiligheid 58 (1982) nr. 10, p. 29, 30 en 35 en nr. 12, p. 19 en 20

– Bevoogding of ellebogenmaatschappij. Gedragsbeïnvloeding terwille van veiligheid en gezondheid. De Veiligheid 60 (1984) nr. 3. p. 101-103.

– Veiligheidsfunctionarissen over hun positie en houding. De Veiligheid 60 (1984), nr. 11, p. 589-593.

– Theorieën van strategisch en communicatief handelen. Een toepassing op overheidsbeleid  in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.Voorburg, 1989 (manuscript).

– Veiligheidszorg voor deskundigen. Maandblad voor arbeidsomstandigheden (66), 1990, nr. 2 p. 85-93.

– Omgaan met risico’s. Handboek Veiligheid, gezondheid en welzijn, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1983, C 1150 – 1 t/m 11.

– Hoofd deskundige dienst: onderhandelaar ten voeten uit. Managementcompetentie alleen niet voldoende, in: Arbeidsomstandigheden 69 (19930, nr 1, p. 39-40.

– Japan loopt voor in zelfwerkzaamheid bij uitvoering arbobeleid, DGA Post, no. 2, 1993, p. 4 en 5

– Over ski-ongevallen en werkgeverspremies in Japan. Arbo & Milieu, maart 1993, nr. 3, p. 6

– Preventie van ongevallen, in: Het Groot Arbowerk. Alphen a/d Rijn, 1994, p. A 1120 – 1 t/m 32.

– Artikel 8. Voorlichting en onderricht van werknemers over veiligheid, gezondheid en welzijn (samen met ing. B.J. Sponselee). Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2000.

– Artikel 6 en 7. Arbeidsveiligheidsrapport en Handboek arbeidsomstandigheden-wetgeving, Alphen a/d Rijn, 2001.

– Artikel 15. Bedrijfshulpverlening Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2000.

– Syllabus ‘Legislation and enforcement of occupational safety and health’. 1994 (manuscript).

– Tussen malaise en vitaliteit. De precaire balans tussen zelfzorg en overheidszorg op sociaal terrein. (manuscript, 1995).

– Vergelijking onderzoeksmodellen ongevallen, Arbo & Milieu, 2e jaargang, (maart 1995) nummer 3, p. 22-24.

– Artikel 24, lid 4 en 5. Rapportage naar aanleiding van (ongevals-)onderzoek door de Arbeidsinspectie. Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2000.

– Artikel 17 en 18. Inschakelen van deskundige bijstand. Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 1999.

– Artikel 5 en 9, lid 1 en 2. Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten. Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2000.

– Artikel 5. Vermelden van ongevallen in een register. Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 1999.

– Het belang van beleidsregels, Arbo Actueel, jaargang 2, nummer 4 (april 1995), p. 8-9.

– Syllabus ‘Training in ensuring compliance with regimes of major hazard control’; juni 1996.

– Meer marktwerking in Arbowet is een mythe, Arbo & Milieu, 4e jaargang, (april 1996), nr. 4, p. 12-13.

– Organizational assessment of risk management and control. Performance appraisal with the ‘Accomplishment Record’ Method (samen met drs. P. van Leest), Safety Science, Vol. 23, No. 1, pp 1-9, 1996.

– RI&E-methoden: snel en fragmentarisch of breed en arbeidsintensief. Een vergelijking (manuscript, 1998).

– Handreiking voor het beoordelen, opzetten en onderhouden van een systeem voor de zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM-zorg) (manuscript, 1998).

– Dieperliggende oorzaken van rampen en een opeenstapeling van fouten zijn grotendeels te voorkomen, Nieuwsbrief GGD Arbozorg, Vlaardingen, no 1, juli 2000, 4 pagina’s.

– Contractuele regeling van de organisatie van arboverplichtingen bij verlenen en ontvangen van opdrachten terzake van bouwwerken, incl. onderhoud, installatie e.d., (manuscript, 2000, 7 pagina’s).

– Handleiding bij het uitvoeren, valideren en evalueren van een risico-inventarisatie en –evaluatie, 32 pp, aug. 2000 (manuscript).

– Arbodienst en RI&E: De risico’s van de ingehuurde deskundigheid, Arbo & Milieu, achtste jaargang, nummer 11 (november 2000) pag. 28, 29 en 31.

– Het gezicht van de arbozorg in de toekomst: iets van later zorg? Maart 2001 (manuscript).

– Report of a mission to Bulgaria concerning asbestos with a view to the implementation of European directives, December 2000.

– Report of a mission to Turkey concerning the implementation of the European framework directives, October 2001.

– Art. 5 en 14 lid 3, onder a. Inventarisatie en evaluatie van risico’s en de rol van arbodiensten daarbij; Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2001.

– Art. 3, Arbobeleid en Art. 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s, Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving, Alphen a/d Rijn, 2001 (samen met ing. B.J. Sponselee).