25. Arboboek, management

Vorm van het werk: boek

Aard van het werk: non-fictie, managementliteratuur

Uit de inhoud

Leiderschap van het management op het gebied van veiligheid en gezondheid op werk

Sterk, zichtbaar leiderschap en betrokken managers op alle niveaus kunnen richting geven aan deze aanpak en een duidelijke bijdrage hieraan leveren. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk dat veiligheid en gezondheid strategische thema’s zijn binnen het bedrijf.

In de praktijk betekent dit dat:

 • het management veiligheid en gezondheid op het werk als kernwaarde van de organisatie uitroept en dit communiceert naar de werknemers;
 • managers een juist beeld hebben van het risicoprofiel van de organisatie;
 • het management het goede voorbeeld geeft en integer leiderschap laat zien, bijvoorbeeld door zich altijd aan alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften te houden;
 • de taken en verantwoordelijkheden van verschillende actoren bij het voorkomen en beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk duidelijk zijn omschreven en vastgelegd en proactief worden gecontroleerd;

Voortdurende beoordeling en herziening

Monitoring en rapportering zijn essentiële instrumenten voor de verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk. Managementsystemen waarbij bijvoorbeeld de leden van de raad van bestuur van een bedrijf specifieke rapporten (bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten) en standaard periodieke rapporten ontvangen over de resultaten van gezondheids- en veiligheidsbeleid, kunnen nuttig zijn om problemen onder de aandacht te brengen.

Onderdelen van een goed systeem voor beoordeling en herziening zijn onder meer:

 • procedures om zo snel als praktisch haalbaar is,

belangrijke incidenten op het gebied van gezondheid en veiligheid te melden aan de leden van de raad van bestuur en de eigenaren;

 • systemen voor het snel vastleggen en rapporteren van juiste gegevens over incidenten, zoals cijfers over ongevallen en ziekte;
 • systemen om werknemers naar hun mening en ervaringen te vragen en hier gebruik van te maken;
 • periodieke verslagen over het effect van preventieprogramma’s, zoals trainingen en onderhoudsprogramma’s;
 • regelmatige audits van de doeltreffendheid van risicobeheersingsmaatregelen;
 • beoordelingen van het effect van veranderingen, zoals de invoering van nieuwe werkprocessen, -procedures of producten, op veiligheid en gezondheid;
 • doeltreffende procedures voor de naleving van nieuwe en gewijzigde wettelijke vereisten.

Inhoudsopgave. Boesten, ir drs A.; Arbowet en –praktijk; Werken in een gezonde en veilige omgeving; Praktische leidraad voor arbobeleid en –uitvoering; Voorburg, 2013

ISBN 9789402110081

NUR 820 600

Voorwoord

Inleiding: Waarom is gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk?

De voordelen van goede veiligheid en gezondheid

Een managementaanpak van OSH

Zelfbeoordeling OSH-leiderschap

Inventarisatie en evaluatie van risico’s. Planning en organisatie. Ontwerpen en maatregelen en stellen van prioriteiten.

Arbobeleid en inventarisatie en evaluatie van risico’s

Risico-inventarisatie en –evaluatie en het toezicht en de controle daarop

Inschakelen van deskundige bijstand

Evaluatie arbobeleidsvoering

Het opdragen van taken aan deskundige werknemers en/of externe deskundigen