29. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: invulformulieren,  model voor risico-inventarisatie en -evaluatie.

Doel:  ondersteuning van personen belast met veiligheid en gezondheid door middel van een systematiek en opletpunten vanuit de wetgeving,

Uit de inhoud

Samenvatting

In het kader van de arbeidsomstandighedenwet is in de periode [maand – maand] bij [klant] een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) voor [alle functies, werkplekken, afdelingen}uitgevoerd.

Op basis van werkplekonderzoek, gesprekken met leidinggevenden, medewerkers [en de Ondernemingsraad/werknemersvertegenwoordiging] [en speerpunten uit convenanten] is deze RI&E tot stand gekomen. De volgende onderwerpen zijn in de risico-inventarisatie aan bod gekomen: (alleen voor deze klant van toepassing zijnde onderwerpen noemen) arbo- en verzuimbeleid, werk- en rusttijden , algemene voorzieningen, geluid, verlichting en daglicht, klimaat en ventilatie, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, lichamelijke belasting, werkplekinrichting, straling  en welzijn.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden de volgende onderwerpen als ‘goed’ beoordeeld: [‘Beginnen met een aantal positieve punten’]

–           …

–           …

De belangrijkste knelpunten zijn (Knelpunten met hoogste prioriteit noemen).

 

In deze RI&E wordt een globaal beeld gegeven van het werk en de werk-omstandigheden. Voor een aantal aspecten is wettelijk een diepgaande inventarisatieverplichting vereist. In het geval van deze inventarisatie blijkt dat een diepgaande inventarisatie [niet nodig is / wel nodig is] op de volgende gebieden:

 

Inhoudsopgave. Boesten, A.; Modelrapport risico-inventarisatie en –evaluatie, 2019, manuscript

 

Samenvatting

1     Inleiding

2    Verantwoording werkwijze

2.1 Gebruikte inventarisatiemethode

2.2 Gebruikte evaluatiemethode

3    Algemene bedrijfskenmerken

3.1 Beschrijving van het bedrijf

3.2 Beschouwing

4    Geïnventariseerde risico’s

4.1 Organisatie en beleid

4.2 Veiligheid en gezondheid

4.2 Welzijn

5    Bijzondere groepen

6    Advies vervolgtraject

6.1 Vervolgtraject

6.2 PAGO-advies

Bijlage 1: Plan van aanpak

Bijlage 2: Bedrijfsgegevens en informatiebronnen

Bijlage 3: Risico-wegingsmethodiek