34. Veiligheid en gezondheid bij het werk

Maatregelen en voorzieningen voor veiligheid en gezondheid bij het werk

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: boek; praktische informatie voor uitvoering en toepassing van arbobepalingen.

Uit de inhoud

Methode voor de bepaling van de ernst van risico’s en voor de prioriteit van maatregelen

Risicobepaling

Omvang van de schade (S) of het gevolg

S=1     Licht letsel of onwelbevinden of verzuim (3 dagen)

S=2     Zwaar of irreversibel letsel van een of meerdere personen of verzuim <13 weken

S=3     Blijvend arbeidsongeschikt of verzuim >= 13 weken of meerdere verloren levensjaren (verwachting) of hoge kosten van medische behandeling, revalidatie en reïntegratie.

S=4     Fatale afloop.

Aanwezigheidsduur (A)

A=1     Zelden tot vaker, gedurende korte tijd en/of weinig personen

A=2     Vaker tot voortdurend met meerdere of veel personen aanwezig

Gevaarsafwending (G)

G=1     Meestal effectief en feitelijk toegepast

G=2     Nauwelijks effectief of niet of zelden toegepast

Waarschijnlijkheid op ongewenste gebeurtenis of gevolg (W)

W=1    Zeer geringe kans

W=2    Geringe kans

W=3    Relatief grote kans

Ernst van het risico (E)

E=1 of 2 Gering risico

E=3 of 4 Matig risico

E=5 tot7 Extreem hoog risico

 

Prioriteitsbepaling voor maatregelen

Uitgangspunten:

De prioriteitsschaal loopt van 1 tot 7, waarbij 1 de laagste en 7 de hoogste prioriteit is. Een hoge prioriteit krijgen die knelpunten waarbij:

  • het risico hoog is
  • het gemakkelijker is om een oplossing te realiseren
  • het is tijd korter duurt
  • de kosten lager zijn

 

Realiseerbaar van oplossingen F

1          Gemakkelijk

2          Uitvoerbaar

3          Zeer moeizaam

 

Tijdfactor

1          In korte tijd uitvoerbaar

2          Duurt lang (>6 mnd)

Kosten van risico-beheersing C

1          Gering

2          Aanvaardbaar Matig

3          Aanzienlijk

4          Hoog

5          Zeer hoog

 

nhoudsopgave Boesten, A.; Het Arboboek,

BBedrijfsongevallen, rampen en crises. Algemene maatregelen en voorzieningen.; 2013; ISBN 9789461938282

 

Bedrijfshulpverlening

Hulpverlening bij gevaarsdreiging (bhv)

Controlelijst arbeidsmiddelen, inrichting, bouw, ontwerp en werkplekken, keuze, gebruik en onderhoud van installaties, gebouwen, gereedschap, machines, werktuigen, gevaarlijke stoffen, valgevaar

Ongevalsonderzoek

Controlelijst, taken en verantwoordelijkheden bij ontwerp en uitvoering van bouwwerken