36. Veiligheid en gezondheid bij het werk

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: een verzameling van best bestaande praktijken en arbobepalingen voor bedrijfstakken, soorten werkzaamheden, werktuigen, stoffen, situaties en gevaarsoorten.

Uit de inhoud

Op grond van artikel 14 lid 1 van Arbeidsomstandighedenwet moet een arbodienstdeskundigen beschikken over opleiding en ervaring en in staat zijn om op juiste wijze diensten te verrichten in het kader van de bijstand aan de werkgever.

Voldoende deskundigheid

Aan het voorschrift van artikel 14 lid 1 Arbowet worden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)en in de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) nadere invulling gegeven.

De verplichting om minimaal één deskundige in dienst te hebben impliceert overigens niet dat deze deskundige een fulltime dienstverband moet zijn aangegaan.

Registers en certificaten

Een deskundige beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op een vakgebied indien hij is ingeschreven in een bij ministeriële regeling aan te wijzen register dan wel beschikt over een bij ministeriële regeling erkend certificaat van vakbekwaamheid.

Algemeen uitgangspunt hierbij is wel dat de deskundigen beschikken over een universitaire of een hbo-opleiding aangevuld met een posthbo-opleiding.

Deskundigheidseisen.

Uit het feit dat een beroepsbeoefenaar kan aantonen dat hij is ingeschreven in een register of beschikt over een door een instelling afgegeven certificaat blijkt dat deze beroepsbeoefenaar over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt en deze ook onderhoudt.

In de in de Arbeidsomstandighedenregeling zijn de eisen die gesteld worden aan de vier deskundigen, nader uitgewerkt:

–           Een deskundige op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op dat vakgebied indien hij is ingeschreven:

  • in het register van sociaal geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, of tak van verzekeringsgeneeskunde dan wel
  • in het register Sociaal Geneeskundigen, hoofdstroom arbeid en gezondheid, van de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Dit register wordt beheerd door de Sociaal Geneeskundige Registratiecommissie(SGRC).

–           Een deskundige op het vakgebied van de veiligheidskunde bezit over voldoende deskundigheid en ervaring op dat vakgebied, indien hij is ingeschreven in het register van veiligheidskundigen van de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid SKO.

–           Een deskundige op het vakgebied arbeidshygiëne beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op dit vakge

bied indien hij is opgenomen in het Register van gecertificeerde arbeidshygiënisten van de Stichting ter Certificering van Arbeidshygiënisten.

–           Een deskundige op het vakgebied arbeids- en organisatiekunde beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op dit vakgebied indien hij is opgenomen in het Register van gecertificeerde arbeid- en organisatiedeskundigen van de Stichting Registratie Arbeids- en organisatiekundigen (SRAO).

 

 

 

nhoudsopgave. Boesten, A.;

Verhoog de productiviteit van de werkplek. Management- en werkvloertips, van arboregels naar praktijk, 2019, manuscript

 

Deel I

Het opdragen van taken aan deskundige werknemers en/of externe deskundigen

Inschakelen van externe deskundige bijstand

Inventarisatie en evaluatie van risico’s en de rol van arbodiensten daarbij

Evaluatie arbobeleidvoering

Voorlichting, onderricht en toezicht, controle op naleving verplichtingen

Risico-inventarisatie en –evaluatie en het toezicht en de controle daarop

Maatregelen bij direct gevaar

Deel II

Regels en normen voor machines, overige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de warenwetgeving en relevante normbladen

Hulp bij ongevallen en bestrijding van calamiteiten (bhv)

Veiligheid machines

Veiligheid van arbeidsmiddelen

Klimmateriaal ladders

Hijs- en hefwerktuigen (etc)

Hijsbanden

Hijsgereedschap

Deel III Maatregelen en dergelijke per soort stof, arbeidsmiddelen of gevaar. Specifieke voorzieningen

Automatische brandblusinstallaties met inerte gassen

De eisen die aan de deskundigen worden gesteld

Brandveiligheid bij verbljven voor niet-zelfredzame personen

Regeling van de naleving van arbo-verplichtingen bij opdrachten voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van bouwwerken

Arbeidsveiligheidsrapport en Aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie

Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar

Controlelijst stofexplosiegevaar

Maatregelen tegen valgebaar op arbeidsplaatsen en bouw- en onderhoudswerken

Staalkabels, schijven en trommels voor hijs- en transportdoeleinden

Freesmachines voor houtbewerking

Controlelijst voor de opslag van en het werken met gasflessen

Boomverzorging, land-, tuin- en bosbouw

Machines en werktuigen in kwekerijen; constructie, gebruik en onderhoud

Opslag van flessen met acetyleen, zuurstof of propaan in pakketten of batterijen, inclusief noodmaatregelen

Houtbewerking met vlakbanken

Gevaarlijke stoffen, loodalkylverbindingen, veilig hanteren, transport en opslag

Steigers, bouw en onderhoud

Tweehandenbediening. Gevaarlijke zones

Vaklokalen voor scheikunde in mavo, havo en vwo. Onderwijsinrichting.

Elektrische hoogspanningsinstallaties

Maatregelen tegen valgevaar bij montage van staalconstructies

Werken met gas-/zuurstofbranders

Carcinogene stoffen

Cirkelmaaiers, land-, tuin- en bosbouw