43. Veilig en gezond werk; Leiding en management; wet en praktijk

Vorm van het boek: tekst

Aard van het boek: een handleiding voor de verantwoordelijken in bedrijven en instellingen

Uit de inhoud

De praktische adviezen die hier worden gegeven, zijn gebaseerd op de  gids die is ontwikkeld door de Britse Health and Safety Executive, “Leading Health and Safety at Work” (The Institute of Directors and the Health and Safety Executive, 2007)

  • Leiders moeten rekening houden met de implicaties voor veiligheid en gezondheid van de invoering van nieuwe processen of nieuwe ma-nieren van werken, of van het aannemen van nieuw personeel.
  • Leiders moeten ervoor zorgen dat er regelmatig risicobeoordelingen worden uitgevoerd en dat op basis van de resultaten van de risico-beoordeling de juiste preventieve en beheersmaatregelen worden ge-troffen.
  • Leiders moeten ervoor zorgen dat er voldoende middelen worden toe-gewezen aan managementactiviteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid en dat de inzet voor deze activiteiten zichtbaar en con-tinu wordt ondersteund door werkgevers/het management.
  • Leiders moeten naast de wettelijke plicht van de organisatie om werknemersvertegenwoordigers te raadplegen, de participatie van werknemers in kwesties op het gebied van veiligheid en gezondheid aanmoedigen en bevorderen.
  • Leiderschap is doeltreffender als het zichtbaar is. De directie en het senior management kunnen het veiligheids- en gezondheidsmanage-ment versterken door zich regelmatig te laten zien op de werkvloer en in de hele organisatie.
  • Leiders van organisaties kunnen hun betrokkenheid bij veiligheid en gezondheid tonen door ervoor te zorgen dat veiligheids- en gezond-heidskwesties een vast agendapunt zijn op vergaderingen van de directie/ het senior management.
  • Alle leiders in de organisatie moeten scholing krijgen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit kan helpen het bewustzijn van en het begrip voor het belang van veiligheid en gezondheid te bevorderen en te versterken. Wanneer leiders meer van veiligheid en gezondheid weten en zich meer bewust zijn van het belang ervan, kunnen ze hier betere pleitbezorgers van zijn.
  • Leiders moeten rekening houden met veiligheid en gezondheid wan-neer zij beslissen over de benoeming van senior managers. Bij de beoordeling van senior managers moet ook worden gekeken naar hun bijdrage aan het beheer en de prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Leiders moeten ervoor zorgen dat de prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid worden vastgelegd in de jaarverslagen van de organisatie voor belanghebbenden en investeerders. Zij moeten er ook voor zorgen dat directieleden en ook leden van raden van com-missarissen regelmatig de werkvloer en andere delen van de organisatie bezoeken om informatie te verzamelen voor de formele evaluatie.

 

 

Inhoudsopgave Boesten, A. (red.); Veilig en gezond werk; Leiding en management; Arbowet en praktijk, 2014; ISBN 9789402110081

 

Leiderschap van veiligheid en gezondheid

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid voor alle niveaus en geleden van een organisatie

Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid

Inschakelen van deskundige bijstand

Inventarisatie en evaluatie van risico’s

Bijlagen