44. De Arbonavigator; Checklijst van punten uit de wet

Vorm van het boek: tekst

Aard van het boek: controlelijst

Uit de inhoud

algemeen, strafbaarheid

Stillegging van het werk

negeren bevel tot stillegging
Strafbepaling
begaan arbomisdrijf door werkgever
arbeidsmiddelen, o.a. werktuigen, machines, voertuigen, gereedschap

Arbeidsmiddelen met een CE-markering

werkgever stelt arbeidsmiddel ter beschikking dat voldoet aan de van toepassing zijnde Warenwetbesluiten
arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van een CE-markering met EG-verklaring van overeenstemming
arbeidsmiddelen moeten worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften
Geschiktheid arbeidsmiddelen
bij keuze van arbeidsmiddelen die de werkgever ter beschikking stelt wordt rekening gehouden met risico’s uit de ri&e
ter voorkoming van gevaren, arbeidsmiddelen uitsluitend gebruiken waarvoor zij bestemd zijn
arbeidsmiddelen moeten geschikt dan wel aangepast zijn aan het uit te voeren werk
maatregelen ter beperking van gevaren m.b.t. het gebruik van arbeidsmiddelen, indien gevaren bij het gebruik redelijkerwijs niet zijn te voorkomen
Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
deugdelijk materiaal arbeidsmiddel
deugdelijke constructie arbeidsmiddel
het zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht zijn of gebruikt worden van een arbeidsmiddel dat geen gevaar bestaat dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit
zodanige plaatsing en inrichting van een arbeidsmiddel dat gevaar om getroffen of geraakt te worden, of bekneld te raken door voorwerpen, (onderdelen van) producten, vloeistoffen of gassen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt

 

bescherming aan de persoon

Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

ter beschikking gestelde pbm-en moeten voldoen aan eisen van Warenwetbesluit pbm-en
pbm-en moeten geschikt zijn voor te vermijden gevaren
pbm-en beantwoorden aan bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats
pbm-en moeten ergonomisch verantwoord zijn
pbm-en moeten na nodige aanpassingen geschikt voor drager
bij gebruik van meer dan één pbm, deze op elkaar afstemmen waarbij bescherming doelmatig blijft
adequate keuze en gebruik pbm afgestemd op blootstellingsrisico’s
pbm in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon; indien dit niet mogelijk is, dan doeltreffende maatregelen opdat geen hygiëne- of gezondheidsproblemen voor gebruikers ontstaan
adequate gegevens over alle gebruikte pbm-en beschikbaar in bedrijf
pbm-en slechts gebruiken voor beoogde doeleinden
pbm-en overeenkomstig gebruiksaanwijzing gebruiken
Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
in het kader van ri&e noodzaak en juiste keuze pbm-en beoordelen
 
Beschikbaarheid en gebruik persoonlijk beschermingsmiddelen
beschikbaarheid en gebruik pbm-en
ervoor zorgen dat werknemers pbm-en waar nodig gebruiken
in goede staat houden pbm-en
voor goed functioneren pbm-en noodzakelijke vervangingen doen
Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
zo nodig zorgen voor adequate veiligheids- of gezondheids­signalering

 

 

 

Inhoudsopgave Boesten, A. (red.), De Arbonavigator; Checklijst van punten uit de wet; 2014, ISBN 9789402110210

 

  1. Beleid management, organisatie, kerntaken en verantwoordelijkheid
  2. Concrete maatregelen en voorzieningen voor soort gevaar, stof, agens, arbeidsmiddel of categorie werkers

III. Specifieke maatregelen en voorzieningen voor soort stof, arbeidsmiddel, sector, gevaar of beschermingsmiddel