Historie

De geschiedenis van het kenniscentrum gaat terug tot 1989 toen na een filosofiestudie het idee opkwam om een zelfstandige praktijk voor advies en dienstverlening op te richten. Begonnen als parttime activiteit in een nevenfunctie, richtten de werkzaamheden zich de eerste jaren op advies en begeleiding. De bijdragen van andere vakgebieden kreeg een impuls door de beste kennis en bestaande praktijken waarmee kwesties in de praktijk werden benaderd.

Van toen af werd het ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten van kennis meer systematisch aangepakt. Waar de gelegenheid zich voordeed werden presentaties met discussie verzorgd, terwijl het advieswerk werd voortgezet, nu met een accent op toepassing en uitvoerbaarheid van kennis en oplossingen.

Van meet af aan lag het accent niet op theoretische kennis ontwikkelen, maar een brug van ‘know-how’ tussen theorie en praktijk bouwen. Geen wetenschappelijk onderzoek en geen concrete praktijk, maar de verbinding daartussen werd de meer formele kernactiviteit. In de daaropvolgende jaren is veel aandacht besteed aan de vraag, zowel van de kant van het algemene publiek als van beroepsbeoefenaren. Dit heeft geleid tot een concentratie op kennisontwikkeling en –exploitatie op een algemeen niveau. Vanuit een kennisbank kan kennis worden verspreid en toegepast.